วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย..

..วัตถุประสงค์และเป้าหมาย..


วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความสนใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
2. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
3. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในเอเชียกับชุมชนอื่นทั่วโลก
4. เป็นกลไกหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับประชาคมอาเซียน ปี2558
5. เป็นศูนย์กลางคลังความรู้และเผยแพร่ด้านอาเซียนของมหาวิยาลัย

เป้าหมาย
            นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น