วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับเรา..


โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เสมือนจริง
..ศูนย์การเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน..


นโยบายหลัก
            1.ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยเกี่ยวกับอาเซียนแก่ผู้รับบริการ
            2.เสริมสร้างให้เกิดความสนใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
            3.ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
4. เสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในเอเชียกับชุมชนอื่นทั่วโลก
5.ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
6.เป็นศูนย์กลางคลังความรู้และเผยแพร่ด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัยบูรพาปณิธาน
            เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์
            เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยพันธกิจ
            1. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
            2. ดำเนินการให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เผยแพร่ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน
            3. ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียน
            4. ส่งเสริมการเป็นคลังสมองด้านอาเซียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติคำขวัญของหน่วยงาน
            เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเติมตัวสัญลักษณ์ของหน่วยงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น